Všeobecné podmienky súťaže

Telkáč.sk
02.08.2017Telkáč magazínVšeobecné podmienky súťaže magazínu Telkáč.
Zdieľaj na FacebookuPošli e-mailomDiskutuj

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom  Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len „organizátor“).

1.2 Názov súťaže je „Facebook súťaž“ (ďalej aj ako  „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 11.2.2019-14.2.2019

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na facebookovej stránke www.facebook.com/Telkac a v termíne od 11.2.2019 do 14.2.2019., odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom a uvedie správnu odpoveď respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/Telkac.

3. Pravidlá súťaže

3.1   Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov, čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet vložených komentárov.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
  • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca získa filmový balík v hodnote 17 eur.

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 14.2.2019. Organizátor bude kontaktovať výhercu prostredníctvom súkromnej správy. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí do 3 dní od ukončenia súťaže výhercu kontaktovať, tento stráca nárok na výhru. Následne bude vyžrebovaný náhradník. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto náhradníka do 24 hodín, tento stráca nárok na výhru a na jeho miesto nastupuje ďalší súťažiaci, pričom sa tento postup zachová primerane až do určenia výhercu.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty resp. kuriérskej služby; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.telkac.zoznam.sk , kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien. Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj ako „ zákon o ochrane osobných údajov“ ), a to najmä oprávnenia vyžadovať od organizátora informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to písomne na adrese organizátora.

6.2 Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska  na webových stránkach organizátora, na facebookovej fanpage, aj na tlačených propagačných materiáloch organizátora.  

6.3 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.. Všetky povolenia podľa článku 6.1 a 6.3 udeľuje súťažiaci organizátorovi bez nároku na odmenu.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 11.2.2019, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave, dňa  11.2. 2019.

Zdroj: telkáč 

Foto: telkac.sk

Zdieľaj na FacebookuPošli e-mailomDiskutuj